Programmer ไดเงินดี แม้ยังไม่มีประสบการณ์

Programmer คือ คนที่ใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ออกคำสั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำตามที่ผู้ออกแบบต้องการ รวมถึงมีหน้าที่วางโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมเมอร์สามารถออกแบบได้ทั้งเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ และแอพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการต่างๆ

ทักษะที่ Programmer ต้องพัฒนาอยู่ตลอดหากอยากเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ดี

  1. ทักษะด้านภาษา
  2. ทักษะการสื่อสาร         
  3. มีความคิดสร้างสรรค์
  4. การทำงานเป็นทีม
  5. การแก้ปัญหา
  6. การบริหารจัดการเวลา
  7. การปรับตัว

Programmer จึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจสำหรับเด็กจบใหม่ เพราะนอกจากจะมีรายได้ดีแล้ว ยังช่วยเพิ่มทักษะที่รอบด้าน Programmer สามารถต่อยอดได้ในอนาคตอีกด้วย